Αρχείο για περιβάλλον

Περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα: εκφάνσεις, αίτια, ευθύνες – διέξοδος;

Posted in Περιβάλλον - Ενέργεια with tags on 1 Νοεμβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

Περιβαλλοντικό έλλειμμα στην Ελλάδα: εκφάνσεις, αίτια, ευθύνες – διέξοδος;

του Ελευθέριου Π. Δικαίου, Δικηγόρου, LL.M., Υποψ. Δ.Ν., (Universitaet Bayreuth)

Περιβαλλοντικο έλλειμμα στην Ελλάδα