Αρχείο για Βαλκάνια

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων vs. εδαφικής ακεραιότητας!

Posted in Νομική Επικαιρότητα και Δικηγορία with tags , , , , , on 27 Σεπτεμβρίου, 2008 by Θεόδωρος Ορέστης Σκαπινάκης

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με την από 27.03.2008 απόφασή του καταδίκασε την Ελλάδα για παράβαση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ως θεμέλιο του αιτιολογικού του μάς υπενθυμίζει και μια παλαιότερη απόφασή του στην υπόθεση της «μακεδονικής» μειονότητας κατά Βουλγαρίας, όπου είχε διατυπώσει την άποψη ότι μια επέμβαση στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι υπό την μορφή διάλυσης σωματείου δεν θα δικαιολογείτο, ακόμη και αν μια ομάδα προσώπων ζητούσε την αυτονομία ή απαιτούσε την απόσχιση ενός μέρους του εδάφους μιας χώρας: «Il convient sur ce point de rappeler que, selon la jurisprudence, une telle ingerence n’ est par en soi justifiee, meme dans le cas ou un groupe de personnes appelle a l’ autonomie ou demande la secession d’ une partie du territoire d’ un pays (Stankov et Organisation macedonienne unie Ilinden c. Bulgarie, precite, §97)». 

Συνέχεια